Nadané dítě

 

Nadaných jedinců je v populaci 3 – 10 %. Odborníci však hovoří o tom, že pokud by se všem dětem ve školách věnovala pozornost cílená na vyhledávání možného nadání, mohlo by se toto číslo zvýšit až na 20 - 25 %. Toto číslo se však netýká jen nadání vyjádřeného tzv. inteligenčním kvocientem (IQ), ale jde o nadání různého druhu.

 

 

Nadání se projevuje v různých oblastech, které se mohou dále členit na specifičtější kategorie. K základním oblastem nadání patří:

- intelektové schopnosti (zahrnují schopnosti verbální, početní, prostorové, paměťové, logického-matematické, ad.)

- umělecké schopnosti (hudební, výtvarné, literární, herecké ad.)

- psychomotorické schopnosti (pohybové a sportovní nadání, manuální schopnosti)

- technické schopnosti (prostorová představivost, vnímání vizuálních vzorů, detailů, podobností a rozdílů, uspořádání, praktičnost, manipulace)

- přírodovědné schopnosti (schopnost vnímat změny v přírodě, citlivost k přírodním jevům, schopnost učit se z nich)

- vůdcovské a společenské schopnosti (vedení, organizování, týmová spolupráce, komunikace)

- kreativita (schopnost produkovat nové nápady, projekty, vymýšlet další využití pro objekty a materiály), bývá pokládána za součást každého nadání. Mezi druhy nadání nejsou přesné hranice, často nestojí osamoceně, nýbrž se vzájemně doplňují a ovlivňují.

 

 

 

U nadaných dětí nacházíme některé typické osobnostní charakteristiky. Nadané děti nemusí disponovat všemi těmito projevy a na druhou stranu jejich výskyt není zárukou pro určení nadání. Charakteristiky se mohou objevovat v různých věkových obdobích.

- Učí se rychleji a kvalitněji než vrstevníci, potřebují jen malou pomoc druhých.

- Mají výbornou paměť, potřebují minimálně opakování a procvičování.

- Rozumí abstraktním pojmům a konceptům, potřebují minimum konkrétních příkladů.

- Používají vyšších úrovní myšlení (analýza, syntéza, problémové myšlení, evaluace).

- Mají dobré pozorovací schopnosti, dokáží rozlišit i nepatrné detaily, nic jim neunikne

- Vidí neobvyklé vztahy a souvislosti.

- Mají rozvinuté divergentní myšlení – množství nápadů, alternativ řešení, originalita.

- Projevují silný zájem o některá témata, často neobvyklá, jsou zvídaví, kladou dotazy.

- Dokáží se dlouhodobě koncentrovat v oblastech svého zájmu.

- Mají rozvinutou slovní zásobu, dobře se vyjadřují, rádi diskutují, argumentují.

- Často čtou již v předškolním věku.

- Mají množství znalostí, které si bez obtíží vybavují a aplikují.

- Preferují složitost, chtějí najít sami řešení.

- Jsou vnitřně motivovaní, vytrvalí, jdou za svým cílem.

- Kladou sobě i ostatním vysoké požadavky, bývají perfekcionističtí.

- Jsou nekonformní, nezávislí, neradi se podřizují pravidlům a autoritě.

- Mají rozvinutý smysl pro morálku, spravedlnost, pro fair play.

- Mají neobvyklou smyslovou vnímavost.

- Intenzivně prožívají okolní dění, bývají přecitlivělí, empatičtí.

- Mají smysl pro humor, používají ironii.

- Mívají extrémní postavení ve skupině – přirození vůdci nebo outsideři.

- Vyhledávají společnost starších dětí nebo dospělých.

 
 

 

Každé dítě je jedinečné, má svoji individualitu a nadání může projevovat různými způsoby.

Úspěšný nadaný je konformní jedinec. Jeho schopnosti se navenek projevují ke všeobecné spokojenosti vrstevníků i dospělých. Nemá žádné závažnější problémy, dosahuje výborných studijních výsledků, účastní se mimoškolní a zájmové činnosti, reprezentuje školu v soutěžích.

Náročný nadaný je tvrdohlavý, sebevědomý, své pocity dává najevo celému okolí. Výuka jej velmi nudí, ruší stálým vykřikováním správných nebo alternativních odpovědí nebo naopak se vyučovacího procesu vůbec neúčastní. Nerespektuje autoritu učitele nebo vyžaduje jeho stálou pozornost.

Utajený nadaný je žák (častěji žákyně), který je plachý, tichý, nejistý. Neprosazuje se, ve škole neprojevuje zvláštní schopnosti. Maskuje svoje vlohy, jen aby nebyl nápadný a aby byl přijat do třídního kolektivu. Ve škole často zůstává jeho nadání neodhaleno.

Negativista se pod tlakem nepochopení vrstevníků i školy stává z nadaného žáka, který se dostal do bludného kruhu, ze kterého není úniku. Dospělí jej vnímají jako nebezpečného rebela a vrstevníci jej nepřijímají do svého kolektivu. Svoje názory dává najevo prudkými emočními stavy nebo naprostou rezignací. Při vyučování nespolupracuje, nenosí domácí úkoly, dostává špatné známky a třídní nebo ředitelské důtky.

Nadaný „dvakrát výjimečný“ (twice exceptional) je jedinec obdařený mimořádným nadáním v některé oblasti a zároveň postižený nějakým handicapem. Jde o děti tělesně nebo smyslově postižené, autisty, žáky s poruchami učení nebo chování, o žáky psychicky a emocionálně narušené. Často je pozornost okolí příliš soustředěna na jejich handicap, takže nadání někdy zaniká ve starostech o jejich fyzický nebo jiný prospěch.

Vysoce tvořivý nadaný bývá oříškem pro identifikaci ze strany učitelů i psychologů. Je velmi nekonformní, stále vymýšlí něco nového, experimentuje. Je pro něj obtížné přizpůsobit se školním pravidlům a pevnému řádu. Opravuje dospělé, vytváří vlastní pravidla. Selhává v klasických didaktických testech i ve výkonových a inteligenčních testech, neboť v zadání často vidí jiné hlubší souvislosti, nehodlá se omezovat na jediné správné řešení, nachází spoustu alternativ, kterými se zdržuje a nepodá pak odpovídající výkon.

 

Pro potřeby školské identifikace nadaného dítěte  provádí diagnostiku dítěte školské poradenské zařízení ve spolupráci s rodinou, školou nebo zletilým žákem.

Pedagogicko-psychologické vyšetření zahrnuje zejména:

- analýzu anamnestických dat

- zjištění osobnostních charakteristik a vlastností nadaných

- standardizovaný test rozumových předpokladů

- test tvořivosti

- specifika práce s učivem a strategie myšlení

- analýzu výsledků pedagogické diagnostiky.

Cílem identifikace je vyhledávání nadaných dětí a jejich vzdělávání takovým způsobem, který bude co nejlépe vyhovovat jejich zvláštním vzdělávacím potřebám a bude využívat a rozvíjet jejich výjimečné schopnosti.

Školský zákon -  § 17 a 18  umožňuje přeřadit nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku nebo vzdělávat nadaného žáka podle individuálního vzdělávacího plánu.

 

Administrator

11. 10. 2012 13:22