Koncepce práce PPP Třebíč

Legislativním rámcem pro činnost PPP je zákon 561/04 Sb. (školský zákon) a vyhláška 72/05 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Práce s klienty se dále řídí vyhláškou 73/05 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. S údaji o klientele je nakládáno podle zákona 101/00 Sb. o ochraně osobních údajů.

PPP poskytuje odborné pedagogicko-psychologické služby dětem, žákům a studentům zpravidla ve věku od 3 let do doby ukončení středního, popř. vyššího odborného vzdělávání, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení.

Hlavním smyslem služeb PPP je optimalizace podmínek pro psychický a sociální vývoj žáků a pro rozvoj jejich osobnosti v procesu výchovy a vzdělávání, prevence výukových a výchovných obtíží, prevence sociálně nežádoucích jevů a řešení problémů ve výchově a vzdělávání ve škole, v rodině, popř. v zařízeních, která rodinu nahrazují. Zvláštní pozornost je věnována dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kterými jsou děti s mentálním, tělesným nebo smyslovým postižením, s vadami řeči, s vývojovými poruchami učení a chování, autismem, děti zdravotně znevýhodněné dlouhodobou nemocí nebo také děti sociálně znevýhodněné, žijící v rodinném prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením nebo v ústavní výchově.

Činnost PPP se orientuje především na :

- komplexní psychologickou, speciálně pedagogickou a sociální diagnostiku, zaměřenou na zjištění příčin potíží v učení, v chování a dalších problémů ve vývoji osobnosti, na zjištění individuálních předpokladů pro školní práci nebo v souvislosti s profesionální orientací

- činnosti poradenské, reedukační, terapeutické a psychokorektivní, zaměřené na rozvoj osobnosti, sebepoznání a rozvoj prosociálních forem chování dětí, na prevenci školní neúspěšnosti, nápravu poruch učení a chování a dalších problémů ve výchově a vzdělávání včetně vyjasňování osobních perspektiv dětí a mládeže

- zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí orgánů státní správy ve školství o zařazování a přeřazování dětí do škol a o dalších vzdělávacích opatřeních v případech stanovených školskými předpisy

- poskytování individuálních konzultací pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, která mají v péči děti, jejichž psychický a sociální vývoj, vzdělávání a profesní orientace vyžadují zvláštní pozornost

- vzdělávací činnost pro pedagogické pracovníky, pořádání odborných seminářů s psychologickou a speciálně pedagogickou tematikou

- osvětovou činnost pro veřejnost

- spolupráci s dalšími organizace a institucemi jako partnery v oblasti péče o děti a o jejich všestranný rozvoj.

 

K naplnění těchto úkolů PPP úzce spolupracuje se školami a školskými zařízeními a zohledňuje jejich požadavky. Přitom vychází z konkrétních potřeb dětí a žáků, jejich rodičů či pedagogických pracovníků.

PPP trvale věnuje pozornost dalšímu vzdělávání odborných pracovníků v moderních metodách práce a neustálému rozšiřování spektra poskytovaných intervenčních a terapeutických aktivit.

Aktuálním trendem v práci PPP je prevence. Poskytování poradenské péče ve větší míře již dětem předškolního věku má za cíl včasné podchycení vývojových odchylek a rizik a tím i zmírnění nebo zamezení pozdějších výukových a výchovných obtíží. Tímto směrem chceme také vzdělávat a metodicky vést pedagogické pracovníky - jednak aby dovedli včas identifikovat ohrožené děti a dále aby dokázali s těmito dětmi optimálním způsobem ve školách pracovat.

Administrator

5. 3. 2009 23:32