Rodičům klientů PPP

 

Rodičům dětí s vývojovými poruchami učení
 
Vážení rodiče,
navštívili jste naši poradnu a byla u vašeho dítěte diagnostikována některá ze specifických vývojových poruch učení  - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie ?
Možná jste překvapeni, možná nevíte, jak danou situaci přijmout. Pravděpodobně není Vaše dítě ve škole úspěšné dle vašich představ. Předkládáme Vám text pro zamyšlení nad situací Vašeho dítěte.
 
Které z potíží se u Vašeho dítěte objevují?
 
potíže výukové: vaše dítě má potíže osvojit si čtení, psaní nebo počítání, nezvládá požadavky učitele, 
 
potíže v chování: dítě se projevuje nepřiměřeným nebo nápadným chováním (vzdorovitostí, úzkostností, strachem, šaškováním, agresí, pohybovým neklidem atd…)
 
potíže sociální: vaše dítě není přijímáno ostatními (spolužáky, členy vaší rodiny apod.) tak jak by si přálo.
 
 
Jak můžete Vašemu dítěti jako rodič pomoci?
     
      potíže výukové:
Na prvním místě většinu rodičů napadá pomoc dítěti s přípravou do školy. Každodenní kontrola školních výsledků a nabídnutí dítěti pomoci s domácími úkoly a učením by měla být pro rodiče těchto dětí samozřejmostí. Velká část těchto dětí navíc potřebuje, aby dospělý seděl u dítěte a nevěnoval se žádné jiné činnosti.
Zvýšené úsilí v domácí přípravě však samo o sobě nestačí. Z vlastní zkušenosti většina rodičů přiznává, že přesto, že se s dítětem do školy připravují, děti selhávají v nacvičeném učivu znovu a znovu.
 
CVIČTE DÍLČÍ OBLASTI
Pro učení je potřeba velké množství schopností. Předpokladem pro naučení se něčemu novému je kromě rozumového nadání také dobrá paměť, pozornost, vnímání (sluchové, zrakové, hmatové…), prostorová a pravo-levá orientace, směrovost, posloupnost, vizuomotorika, jemná a hrubá motorika a další dílčí funkce, jejichž oslabením se možnost úspěchu v učení snižuje.
Pokud dítěti bylo diagnostikováno oslabení v některé této dílčí oblasti, pokuste se ji s dítětem speciálně trénovat podle pokynů odborného pracovníka PPP.
 • Pracujte denně
 • Pracujte max. 10 min.
 • Seďte u dítěte, chvalte je
 • Označujte si, co dítěti nejde a k tomu se příště vracejte (opakování)
 
 
PROBUĎTE ZÁJEM DÍTĚTE
Zkuste dítě motivovat. Je dobré, aby dítě vědělo, proč se učí. Když víme proč (např: musím umět rozlišit zrcadlové tvary - aby se mi nepletlo b a d), snadněji přijímáme povinnosti. Zkuste vést dítě k tomu, aby si samo odpovědělo na otázku proč se tohle učím (nutit dítě být aktivní, myslet). Pokud se nám nedaří vzbudit zájem, máme možnost motivovat sladkostí, maličkostí, nebo přiměřenou výhodou. Jde o méně výhodný způsob, ale u některých dětí může fungovat. V některých případech musíme dítě k procvičování donutit. Pokud rodič zůstane důsledný v procvičování a protestům dítěte neustoupí, časem se mu snad podaří vzbudit i zájem dítěte.
 
 
      potíže v chování:   
Někdy se mohou poruchy učení promítnout současně do chování dítěte. Problémy s chováním jsou velmi širokou samostatnou kapitolou. Ve spojení s poruchami učení by měla být hlavní příčina poruch chování v tom, že dítě nemá takové školní výsledky ve čtení, psaní, počítání a dalších předmětech jako jeho spolužáci. Má pocit, že, není přijímané učitelem či spolužáky proto, že se mu školní práce tak nedaří. Cítí se znevýhodněné (nejde mi to, i když se snažím), stresované (zase dostanu pětku z diktátu), neoceněné (dnes to mám dobře a není to na známky). Adekvátně k situaci a své povaze na to pak reaguje - je plaché, nekomunikuje, nechá si vše líbit, nebo je agresivní, nebo chce upoutat pozornost předváděním a jiné.    
 
 
PŘIJMĚTE DÍTĚ
Základem pro zdravý rozvoj každého dítěte je, aby bylo ve své rodině přijímáno. Každý potřebuje cítit podporu a bezpečí, i když se mu zrovna nedaří. Většina dětí s SVPU se zpočátku školní docházky nechová odlišně než spolužáci. Se vzrůstajícím množstvím neúspěchu a nepochopení však vzrůstá i negativní chování či rezignace.
 • Není vhodný nadměrný tlak na výsledky dítěte ve škole
 • Zkuste přijmout dítě i jako školsky neúspěšné.   
 • Odpusťte si nadávky a vyčítání, negativní slovní hodnocení dítěte. Pokud vaše chování k dítěti ovlivňují negativní emoce, ztrácí ve Vás Vaše dítě oporu i důvěru k Vám.
 • Vyvarujte se srovnávání se sourozenci a spolužáky
 • Dítě upřímně pochvalte za snahu, i když výsledek není dokonalý (upřímná pochvala silně motivuje, protože dítěti přináší pocit uspokojení)
 • Dejte pozor na rozlišení podpory a rozmazlování
 
 
KONZULTACE
Konzultujte s třídní učitelkou, nebo učiteli v předmětech, ve kterých má dítě potíže. Upřednostňujte osobní kontakt před telefonickým a písemným. Domlouvejte si s učiteli pravidla a učte je své dítě. Vyjadřujte učitelům zájem a skutečně jej mějte.
 
 
      potíže sociální:
 
DOPŘEJTE DÍTĚTI VOLNÝ ČAS
Věřte, že čas trávený jinými aktivitami než je příprava do školy, je pro děti s SVPU podstatný. V tomto čase se dítě musí odreagovat a odpočnout si. V čase tráveném mimoškolními aktivitami může být dítě navíc úspěšné mezi svými vrstevníky, což podporuje jeho sebedůvěru a sebepřijetí.
 • Nezavírejte dítě na celé odpoledne nad učení, pokuste se dohodnout si pravidla pro přiměřené střídání odpočinku a přípravy do školy.
 • Umožněte dítěti navštěvovat kroužky a aktivity, ve kterých je úspěšné.
 • Podporujte čas trávený s vhodnými vrstevníky (skaut, sokol, sport).
 
 
Závěrem
Věříme, že čas trávený společnou přípravou do školy či nácvikem oslabených dílčích funkcí není časem „ztrátovým“, i když se tak může zdát. Může Vám pomoci pochopit, co dělá Vašemu dítěti potíže a proč. Může vám odhalit kam Vaše dítě směrovat dál např. při volbě dalšího vzdělání a povolání.  Přejeme vám, abyste našli dost trpělivosti pro vaše dítě a měli vždy dost sil přijmout a překonat jeho případné nezdary.                                        
                                                                     

Administrator

14. 3. 2012 20:27

Administrator

22. 1. 2014 10:51