Informace
podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 
a podle vyhl. č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 
 
1) Název
 
Pedagogicko–psychologická poradna Třebíč
 
 
2) Důvod a způsob založení
 
Zřizovatel organizace: Kraj Vysočina.
Zřizovací listina schválena usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne 18. 9. .2001 a ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 151/03/2003/ZK ze dne 17.06.2003.
 
Hlavní účel organizace :  zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání občanů kraje.
 
Důvod založení :  Podle §181 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) kraj zřizuje školská zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením.
Podle §116 školského zákona školská poradenská zařízení zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání.
 
 
Právní forma:  Příspěvková organizace
 
Rejstřík škol MŠMT – IZO: 108026175
 
 
 
3) Organizační struktura
Statutárním orgánem je ředitel, který přímo řídí všechny ostatní zaměstnance – odborné i technicko-hospodářské pracovníky.
Podle § 165 školského zákona ředitel školského zařízení stanovuje organizaci a podmínky provozu školského zařízení a odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny.
 
 
 
4) Kontaktní spojení
 
Adresa : Pedagogicko–psychologická poradna Třebíč
              674 01 Třebíč, Vltavínská 1346
 
 
Provozní doba :
Po – Pá: 6:30 hod. – 15:00 hod.
 
Telefon: 568 848 815, 568 848 816
Mobilní telefon ředitele: 732 560 440
Fax: 568 843 462
 
E-mail: ppptr@volny.cz
 
 
Webové stránky: www.ppptrebic.cz
 
Odloučené pracoviště :
Pedagogicko – psychologická poradna Třebíč
676 02 Moravské Budějovice, Chelčického 904
 
Telefon : 568 420 697
 
E-mail: pppmb@volny.cz
 
Provozní doba
Po – Pá: 8:00 hod. – 15:30 hod.
 
 
5) Bankovní spojení:     Komerční banka Třebíč, č. účtu 7336-711/0100
 
6) IČO:   66597315
 
7) DIČ :     -
 
8) Dokumenty
Seznam hlavních dokumentů :
-       Zřizovací listina a její dodatky
-       Jmenovací dekret ředitele
-       Organizační řád
-       Koncepce činnosti PPP
-       Střednědobý plán činnosti PPP
Dokumenty jsou k nahlédnutí u ředitele organizace nebo na www.kr-vysocina.cz v Rejstříku příspěvkových organizací.
 
Rozpočet :  údaje o rozpočtu (výsledovka, rozvaha) v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů za uplynulý rok lze získat z datového skladu – Finanční plán : https://analytika.kr-vysocina.cz
 
 
 
9) Žádosti o informace
Příslušné informace lze získat v obvyklou pracovní dobu na pracovišti v Třebíči, Vltavínská 1346.
 
10) Příjem žádostí a dalších podání
Místo, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání je PPP Třebíč, Vltavínská 1346, u pracovníka podatelny, popř. u ředitele PPP.
 
11) Opravné prostředky – PPP nevyřizuje.
 
12) Formuláře – PPP nepoužívá žádné speciální formuláře pro příjem žádostí a dalších podání.
 
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací : lze využít http://portal.gov.cz.
 
14. Předpisy
Nejdůležitější předpisy pro činnost PPP :
Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění
Zákon č 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních
Vyhláška č.73/2005 Sb.o vzdělávání žáku se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
NV č. 75/2005 Sb., o stanovení přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
Všechny právní předpisy jsou k nahlédnutí u ředitele PPP, na www.kr-vysocina (školský portál), nebo na www.msmt.cz/dokumenty.
 
 
Vydané vnitřní předpisy v organizaci :
Vnitřní směrnice  o finanční kontrole
Vnitřní směrnice o účetnictví
Vnitřní platový předpis
Vnitřní směrnice  o inventarizaci majetku
Vnitřní směrnice o hospodárnosti při nakládání s majetkem
Pracovní řád
a další směrnice - lze nahlédnout u ředitele organizace.
 
15. Úhrady za poskytování informací
Žadatel hradí náklady spojené s vyhledáním a poskytnutím informace v částce podle sazebníku úhrad, která je splatná na místě na základě pokladního dokladu vystaveného hospodářkou PPP.
 
16. Sazebník úhrad za poskytování informací 
Osobní náklady :  mzdové náklady zaměstnance vyhledávajícího informaci podle průměrné hodinové mzdy.
Věcné náklady : kopírování, tisk - 1 Kč za 1 stránku
                                                            2 Kč za oboustranný tisk
Poštovné : podle platného sazebníku České pošty.
 
 
 
17. Výroční zpráva podle § 18 zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2014 :
 
Počet podaných žádostí o informace: 0
 
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 
Počet rozsudků soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinnéhosubjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
 
Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními oprávech a povinnostech podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to včetněnákladu na své vlastní zaměstnance a nákladu na právní zastoupení:  
                                                                                Výdaje nebyly vynaloženy.
 
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradnílicence:     
                                                                                 Licence nebyly vydány.
 
Počet stížností podaných podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím a stručnýpopis jejich vyřízení:                                                                     
                                                                                 Stížnosti nebyly podány.
                                                                       
V Třebíči, dne 7. 2. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrator

11. 9. 2015 10:25