Co nabízíme

Pomoc při výchově předškolních dětíPomoc při výchově předškolních dětí

 • v případech zdravotního postižení
 • při výchovných obtížích
 • posouzení školní zralosti
 • příprava dítěte na školu

Pomoc s vedením školních dětí

 • zjišťování příčin neprospěchu
 • diagnostika předpokladů dítěte pro vzdělávání  (nadání, dílčí oslabení výkonu)
 • předcházení a náprava vývojových poruch učení (dyslexie, dysgrafie ad.)
 • kursy motorických a grafomotorických cvičení
 • rozvíjení pozornosti
 • profesní orientace

 

Pomoc při zvládání výchovných obtíží doma i ve škole

 • v případech nesouladu v rodině nebo mezi vrstevníky
 • při problémech s kouřením, alkoholem, drogami
 • zvládání následků týrání, šikanování, sexuálního zneužívání
 • sebepoznání a rozvoj osobnosti
 • vyrovnávání se s nemocí či postižením
 • psychoterapie v případech úzkostných stavů, strachu, nutkavého chování

 

Poradenský servis pro učitele

 • konzultace ke vzdělávání handicapovaných nebo mimořádně nadaných dětí
 • pomoc při řešení kázeňských problémů ve třídě
 • prevence a řešení sociálně nežádoucích jevů (agresivita, šikana)
 • zvládání stresu, psychohygiena, prevence syndromu vyhoření.

Administrator

11. 10. 2012 13:06